Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 100 เมตร : มัธยมศึกษาปีที่ 3 (หญิง)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
นางสาวชลดา ภูมี
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
นางสาวกฤติยา ศรีสุธรรม
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
3
นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ควบคุม
4
นายคทาวุธ ห่มขวา
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
5
นายธีรชัย โกนากัน
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
6
นางสาวจุฑามาศ คาน
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
7
นางสาวบุญตา สุกรรณ์
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
8
นางสาววราภรณ์ เสนาวัง
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
9
นายวิศรุต ตันสมรส
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10
นางสาววาชินี ชาลี
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
11
เด็กหญิงบุษบา มะณีคำ
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
12
นายชูพงษ์ อุดมมา
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
13
นางวงเดือน ต้นหลุบเลา
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
14
นางสาวเพราพิลาส ขันติมนต์
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
15
เด็กหญิงวรกานต์ เรืองแสง
บ้านสังกะลีนาขาม
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
16
เด็กหญิงอนุสรา จักสาร
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
17
นางสาวสมจิตร อุ่นทรวง
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
18
นายธวัชชัย ตองสุพรรณ
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
19
นายภานุพงศ์ ศรพรหม
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน