Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 100 เมตร : มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ชาย)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
นายณรงค์ชัย ไวยโพชน์
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
นายธาวิน คำสีม่วง
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
3
เด็กชายปิยะพงษ์ ประเสริฐเสรี
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
4
นายณัฐพงษ์ วงษ์คำหาญ
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
5
นายชัยวัฒน์ โพธิ์จันทร์ทอง
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
6
นายสิริศักดิ์ นิลเกตุ
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
7
เด็กชายพีรวัชญ์ ธาตุไพบูรณ์
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
8
นางสาววราภรณ์ เสนาวัง
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
9
นายวิศรุต ตันสมรส
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
10
นางสาววาชินี ชาลี
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
11
นางวงเดือน ต้นหลุบเลา
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
12
นางสาวเพราพิลาส ขันติมนต์
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
13
นายเอกศิลป์ คำอินทร์
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
14
นายชูพงษ์ อุดมมา
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม