Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 100 เมตร : มัธยมศึกษาปีที่ 2 (หญิง)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กหญิงอภิรดี ปราบพาล
บ้านนางิ้ว
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
นางสาวสมจิตร อุ่นทรวง
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ควบคุม
3
นายธวัชชัย ตองสุพรรณ
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
4
นายภานุพงศ์ ศรพรหม
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
5
เด็กหญิงปรียาภัทร สุวรรณศรีหา
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
6
เด็กหญิงธันยพร สุขเจริญ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
7
เด็กหญิงวรรณณิดา อินต๊ะจันทร์
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
8
นางสาววราภรณ์ เสนาวัง
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
9
นายวิศรุต ตันสมรส
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10
นางสาววาชินี ชาลี
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
11
เด็กหญิงณัฐชา ไชยมงคล
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
12
นายไกรษร แก้วฝ่าย
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
13
นางสาวเบญจวรรณ บุญฮวด
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
14
นางอุไรวรรณ พลมาตย์
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
15
เด็กหญิงเหมือนฝัน นพคุณ
บ้านสังกะลีนาขาม
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน