Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 100 เมตร : มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ชาย)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
นางสาวสมจิตร อุ่นทรวง
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
2
นายธวัชชัย ตองสุพรรณ
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
3
นายภานุพงศ์ ศรพรหม
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4
เด็กชายเอกวิน ชาติสาย
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
5
เด็กชายคฑาทัศน์ มานัสสา
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
6
เด็กชายธนกร อ่อนแก้ว
บ้านกวดโคกสว่าง
ท่าบ่อ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
7
เด็กชายธนพล จันทะบุร
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
8
นางสาววราภรณ์ เสนาวัง
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
9
นายวิศรุต ตันสมรส
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10
นางสาววาชินี ชาลี
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
11
เด็กชายศุภชัย ดาเหลา
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
12
นายไกรษร แก้วฝ่าย
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
13
นางสาวเบญจวรรณ บุญฮวด
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
14
นางอุไรวรรณ พลมาตย์
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
15
เด็กชายอัครพล เซี๊ยะเม้ง
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
16
เด็กหญิงนริศรา คุณเทพ
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
17
นายณัฐพงษ์ วงษ์คำหาญ
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
18
นายชัยวัฒน์ โพธิ์จันทร์ทอง
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
19
นายสิริศักดิ์ นิลเกตุ
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม