Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 100 เมตร : มัธยมศึกษาปีที่ 1 (หญิง)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กหญิงธนัญชนก แก้วเชียงหวาง
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
เด็กหญิงอริสรา ผาอินทร์
บ้านนางิ้ว
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
3
เด็กหญิงอรอนงค์ เวฬุวนารักษ์
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
4
นางสาววราภรณ์ เสนาวัง
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
5
นายวิศรุต ตันสมรส
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
6
นางสาววาชินี ชาลี
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
7
เด็กหญิงอรจิรา แก้วไกรแสง
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
8
นางสาวสมจิตร อุ่นทรวง
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
9
นายธวัชชัย ตองสุพรรณ
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10
นายภานุพงศ์ ศรพรหม
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
11
เด็กหญิงวิราภรณ์ จันดา
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
12
นายไกรษร แก้วฝ่าย
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
13
นางสาวอภิญญา น้อยแพง
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
14
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บรรตะคุ
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
15
เด็กหญิงอาทิมา ส่อนนารา
บ้านเหมือดแอ่
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
16
นายวิทยา บุรณะสุทธิ์
บ้านเหมือดแอ่
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
17
นางรัตนา รัตนคุณ
บ้านเหมือดแอ่
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน