Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 100 เมตร : มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชาย)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กชายวีรพล บุรมภ์
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
เด็กชายอารักษ์ ปุราโส
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
3
นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ควบคุม
4
นายคทาวุธ ห่มขวา
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
5
นายธีรชัย โกนากัน
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
6
เด็กชายภูมินทร์ ใสสุทธิ์
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
7
นายสิริศักดิ์ นิลเกตุ
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
8
นายณัฐพงษ์ วงษ์คำหาญ
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
9
นายชัยวัฒน์ โพธิ์จันทร์ทอง
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
10
เด็กชายวีรพล บุรมภ์
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
11
นายชูพงษ์ อุดมมา
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
12
นางวงเดือน ต้นหลุบเลา
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13
นางสาวเพราพิลาส ขันติมนต์
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
14
เด็กชายจิตติพัฒน์ วังผือ
บ้านสังกะลีนาขาม
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน