Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 100 เมตร : ประถมศึกษาปีที่ 6 (หญิง)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กหญิงประภา สุวรรณชาติ
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
เด็กหญิงฟ้อนฟ้า สายอุทา
สีกายวิทยาคม
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
3
เด็กหญิงพลอยนิน นามรส
บ้านหนองเดิ่น
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
4
นางอริสรา ธรรมศร
บ้านหนองเดิ่น
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
5
นางนิภาภรณ์ นันแก้ว
บ้านหนองเดิ่น
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
6
นางสาวสุดารัตน์ พุแค
บ้านหนองเดิ่น
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
7
เด็กหญิงนริสา จีนเพชร
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
8
เด็กหญิงพรภิมล ปากมงคล
ป่าสักวิทยา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
9
นายสมบูรณ์ สุบิน
ป่าสักวิทยา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
10
นายสุวรรณ แสงโลกีย์
ป่าสักวิทยา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
11
นายวิศิษฏ์ อาจนาวัง
ป่าสักวิทยา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
12
เด็กหญิงวันวิสา หลอมทอง
โพนศิลางามวิทยา
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
13
เด็กหญิงวิสสุตา มุนสีแก้ว
บ้านหนองผือ
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
14
เด็กหญิงสาวิตรี ดีพิน
อนุบาลศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
15
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีชัย
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
16
นางสาววนิศรา บุตรโชติ
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
17
เด็กหญิงกันต์กมล อินปั๋นโย
บ้านไร่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
18
นายธีรภัทร์ ปัญญา
บ้านไร่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
19
นางพิมพ์รพัชร ไชยศรีฮาด
บ้านไร่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
20
เด็กหญิงเขมศิริ ประพฤติ
อนุบาลสังคม
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
21
เด็กหญิงธัญจิรา ปานเรือนแสน
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
22
เด็กหญิงเปรมสุดา เพ็งแจ่ม
บ้านนาโพธิ์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
23
เด็กหญิงปวีณา บัวพิทักษ์
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน