Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 100 เมตร : ประถมศึกษาปีที่ 6 (ชาย)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กชายวิทย์สรัช แสนงาม
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
เด็กชายนำทาง สุลิยา
บ้านปากโสม
สังคม 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
3
เด็กชายวีรพงษ์ บุตรดี
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
4
นายชนะรัตน์ บุญทวี
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
5
นางพัชราภรณ์ บุญทวี
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
6
เด็กชายวัชรินทร์ กุทิพย์
บ้านหนองเดิ่น
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
7
นางอริสรา ธรรมศร
บ้านหนองเดิ่น
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
8
นางนิภาภรณ์ นันแก้ว
บ้านหนองเดิ่น
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
9
นางสาวสุดารัตน์ พุแค
บ้านหนองเดิ่น
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
10
เด็กชายภาคิน ชนูนันท์
บ้านบงวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
11
เด็กชายธนาธิป ปิตานนท์
มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
12
เด็กชายภานุวิชญ์ ศรีชาทุม
โกมลวิทยาคาร
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
13
นายคมสันต์ โคตรชมภู
โกมลวิทยาคาร
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
14
นายดนุพล อุณารักษ์
โกมลวิทยาคาร
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
15
นายณัฐพล ศรีชาทุม
โกมลวิทยาคาร
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
16
เด็กชายพีรพัฒน์ นิวงษา
บ้านเดื่อ
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
17
นางสาววิภาณี คุณาวัฒน์
บ้านเดื่อ
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
18
เด็กชายอติกานต์ วงศ์แต้ม
บ้านหนองผือ
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
19
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ นิจมานพ
บ้านศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
20
เด็กชายณภัทร คำพิลา
บ้านโพธิ์ตาก
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
21
นางแสงเดือน คำภูแก้ว
บ้านโพธิ์ตาก
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
22
นายนพดล มุ่งหมาย
บ้านโพธิ์ตาก
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
23
นายอัศนัย คำเวียง
บ้านโพธิ์ตาก
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
24
เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์นา
บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน