Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 100 เมตร : ประถมศึกษาปีที่ 5 (หญิง)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กหญิงน้ำเพชร สระชมภู
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
นายชนะรัตน์ บุญทวี
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
3
น.ส.ภาสิกา จันทวรรณ์ณโสภณ
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
4
น.ส.ชลธิชา ประทุมชาติ
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
5
เด็กหญิงพิมพ์วิภา บัวบาล
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
6
เด็กหญิงกชกร นัคสาร
อนุบาลหนองคาย
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
7
นายแสงสุริยา ศรีพูน
อนุบาลหนองคาย
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
8
นายนพรัตน์ พัดไธสง
อนุบาลหนองคาย
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
9
นายโรจ บุตรเจริญ
อนุบาลหนองคาย
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
10
เด็กหญิงวิลาวรรณ ธรรมวงศ์
หินโงมวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
11
เด็กหญิงสิริภัทร์ ตันนารัตน์
นาฮีนุเคราะห์
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
12
นายอนิรุท ศรีสมบูรณ์
นาฮีนุเคราะห์
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
13
นายปรัชญาพล จำปากุล
นาฮีนุเคราะห์
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
14
นางสาวนิมมิตา รัตนะ
นาฮีนุเคราะห์
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
15
เด็กหญิงรุ่งอุไรพัณณ์ เมืองแสง
บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
16
เด็กหญิงสิรินทรา ชัยโคตร
โกมลวิทยาคาร
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
17
นายคมสันต์ โคตรชมภู
โกมลวิทยาคาร
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
18
นายดนุพล อุณารักษ์
โกมลวิทยาคาร
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
19
นายณัฐพล ศรีชาทุม
โกมลวิทยาคาร
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
20
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์จ้า
บ้านน้อย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
21
เด็กหญิงฐานิสร รักษาภักดี
บ้านหนองผือ
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
22
เด็กหญิงนันทิตา บัวแก้ว
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
23
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สินธพ
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
24
นายประทีป คนเพียร
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
25
นายสิทธิศักดิ์ จริงวาจา
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
26
นายฐนากร นาทะยัพ
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
27
เด็กหญิงขวัญแก้ว ศรีทนงาม
อนุบาลสังคม
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน