Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 100 เมตร : ประถมศึกษาปีที่ 5 (ชาย)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กชายพัชรพล พรมอุบล
บ้านตอแก
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
เด็กชายศุภกันต์ คุณกุล
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
3
เด็กชายพีรวิชญ์ ปัจชามาตย์
บ้านเวียงคุก
เมือง 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
4
เด็กชายอาทิตย์ บุตรทจี
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
5
นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
6
นางวิญญู คำภักดี
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7
นางสาวธาดาพร หาญทา
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
8
เด็กชายธนวัฒน์ พรมเสน
บ้านหนองหมื่น
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
9
นางสุกัญญา บุญเลิศ
บ้านหนองหมื่น
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
10
นางสาวรุ่งนภา บือทอง
บ้านหนองหมื่น
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
11
นางรัตนา เพชรชาภูมิสกุล
บ้านหนองหมื่น
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
12
เด็กชายเมฆา อิทะพา
ไทยรัฐวิทยา105(เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
13
เด็กชายณณัฐรัชต์ รอสุขพูล
โกมลวิทยาคาร
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
14
นายคมสันต์ โคตรชมพู
โกมลวิทยาคาร
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
15
นายดนุพล อุณารักษ์
โกมลวิทยาคาร
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
16
นายณัฐพล ศรีชาทุม
โกมลวิทยาคาร
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
17
เด็กชายปรมินทร ผ่องแผ้ว
โพนศิลางามวิทยา
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
18
เด็กชายธนพล แสงมณี
โรงเรียนบ้านว่าน
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
19
นายวารสาร เมืองพวน
โรงเรียนบ้านว่าน
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
20
นายอนันศักดิ์ จรอนันต์
โรงเรียนบ้านว่าน
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
21
นายวีรวิทย์ ทันแล้ว
โรงเรียนบ้านว่าน
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
22
เด็กชายจาตุรนต์ บุญเรืองเศษ
บ้านศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
23
เด็กชายศุภณัฐ สิงห์มอญ
บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปภัมถ์)
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
24
นายชุติเดช บุญประกอบ
บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปภัมถ์)
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
25
เด็กชาย วรายุทธ สีหาบุตร
บ้านสาวแล
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
26
นางณัจฉรียา ตะระชู
บ้านสาวแล
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
27
นายตฤนนท์ วิริยะ
บ้านสาวแล
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
28
เด็กชายรัตนพล กอเขียวหล้า
บ้านสังกะลีนาขาม
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน