Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 80 เมตร : ประถมศึกษาปีที่ 4 (หญิง)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง ดอนหล้า
ป่าสักวิทยา
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
นายสมบูรณ์ สุบิน
ป่าสักวิทยา
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
3
นายสุวรรณ แสงโลกีย์
ป่าสักวิทยา
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
4
นายวิศิษฏ์ อาจนาวัง
ป่าสักวิทยา
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
5
เด็กหญิงอัฐภิญญา พิมพ์ทรัพย์
บ้านม่วง
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
6
เด็กหญิงอัจฉริยะพร ธานี
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
7
นายนพพร จันทะราช
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
8
นางสาวเจนจิรา แสงปัญญา
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
9
เด็กหญิงชุติมา วิเศษสุนทร
บ้านโคกแมงเงา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
10
นายภูมิภัทรกานต์ มะลิต
บ้านโคกแมงเงา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
11
นายภูมิภัทรกานต์ มะลิต
บ้านโคกแมงเงา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
12
นายภูมิภัทรกานต์ มะลิต
บ้านโคกแมงเงา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
13
เด็กหญิงสุภัสสร นาติชาต
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
14
นางสาววราภรณ์ เสนาวัง
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
15
นาย วิศรุต ตันสมรส
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
16
นางสาววาชินี ชาลี
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
17
เด็กหญิงตรียานุช ทศโมลา
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
18
เด็กหญิงโสรยา โกษารัตน์
บ้านเทวีดอนขม
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
19
เด็กหญิงปิยวดี คชวงศ์
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
20
นายเกริกพล ขันทะศรี
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
21
นางสาวจิราวรรณ ชมทอง
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
22
นางสาวสุจิรา เอนเกษร
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
23
เด็กหญิงญาณภัทร วงค์แต้ม
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
24
เด็กหญิงลีลลิลล์ ศรีสุนนท์
อาโอยาม่า ๒
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
25
นางสาวดลฤดี ไชยศิริ
อาโอยาม่า ๒
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
26
นายธาดา ไพหก
อาโอยาม่า ๒
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
27
เด็กหญิงจันทร์ธิชาภรณ์ บวรฐิติไพศาล
อนุบาลสังคม
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
28
เด็กหญิงอิศริญาภรณ์ พุทธจง
ชุมชนบ้านพวก
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
29
เด็กหญิงกนกอร สีหาบุตร
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
30
เด็กหญิงเบญจพร บุญนิตย์
บ้านนาโพธิ์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
31
เด็กหญิงยุวดี โสภิณ
บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน