Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 80 เมตร : ประถมศึกษาปีที่ 4 (ชาย)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กชายอนันต์ โสภารักษ์
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
เด็กชายโชคอนันต์ ศิริจันทร์
บ้านเดื่อ
ท่าบ่อ 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
3
นางสาววิภาณี คุณาวัฒน์
บ้านเดื่อ
ท่าบ่อ 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
4
เด็กชายธนกร งามมั่ง
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
5
นายนพพร จันทะราช
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
6
นายจำเป็น จันทร์ขาว
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
7
เด็กชายปวเรศ มิตา
อนุบาลหนองคาย
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
8
นายแสงสุริยา ศรีพูน
อนุบาลหนองคาย
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
9
นายนพรัตน์ พัดไธสง
อนุบาลหนองคาย
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10
นายโรจ บุตรเจริญ
อนุบาลหนองคาย
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
11
เด็กชายภคพงษ์ พินพาด
บ้านหมากก่องฝายแตก
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
12
เด็กชายศุภณัฐ พิมสอน
นาฮีนุเคราะห์
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
13
นายอนิรุท ศรีสมบูรณ์
นาฮีนุเคราะห์
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
14
นายปรัชญาพล จำปากุล
นาฮีนุเคราะห์
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
15
นางสาวนิมมิตา รัตนะ
นาฮีนุเคราะห์
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
16
เด็กชายวุฒิชัย มีด้วง
ราษฎร์นุเคราะห์
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
17
เด็กชายธนพัชรพล ผลวารินทร์
บ้านกองนาง
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
18
นางสาวชนิกานต์ นันเชียงเครือ
บ้านกองนาง
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
19
นางสาวชญาภา เส็งคำปาน
บ้านกองนาง
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
20
นางสาวทิพย์สุดา ถันชนนาง
บ้านกองนาง
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
21
เด็กชายทินกร อุดมชัย
บ้านโคกคอน
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
22
เด็กชายปิยพงษ์ ผิวบาง
บ้านพานพร้าว
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
23
เด็กชายนพรัตน์ โสโป
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
24
นายประทีป คนเพียร
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
25
นายสิทธิศักดิ์ จริงวาจา
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
26
นายฐนากร นาทะยัพ
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
27
เด็กชายอิทธิพล คำมี
บ้านโสกกล้า
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
28
เด็กชายปริตถกร พันธศรี
บ้านพร้าวเหนือ
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
29
เด็กชายวราวุฒิ โทวุธทา
หนองปลาปากจำปาทอง
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
30
เด็กชายอนุชิต ส่องใส
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน