Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 80 เมตร : ประถมศึกษาปีที่  3 (ชาย)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กชายธนภัทร บูรพุทธ
บ้านว่าน
ท่าบ่อ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
นายวารสาร เมืองพวน
บ้านว่าน
ท่าบ่อ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
3
นายอนันศักดิ์ จรอนันต์
บ้านว่าน
ท่าบ่อ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
4
นายวีรวิทย์ ทันแล้ว
บ้านว่าน
ท่าบ่อ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
5
เด็กชายสิรวิชญ์ คำสว่าง
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
6
เด็กชายเบนจมิน ปัตรัตน์
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
7
นางสาววราภรณ์ เสนาวัง
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
8
นายวิศรุต ตันสมรส
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
9
นางสาววาชินี ชาลี
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
10
นางผกามาศ จันทร์ใส
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
11
นางอโนทิพย์ ขันแก้ว
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
12
เด็กชายชนะศึก เหล็กแดง
อาโอยาม่า ๒
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
13
นางสาวศรัญญาคุณาวัฒน์
อาโอยาม่า ๒
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
14
นายธาดา ไพหก
อาโอยาม่า ๒
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
15
เด็กชายปฏิญญา วังผือ
อนุบาลสังคม
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
16
เด็กชายวิทวัส ศิริสาขา
ชุมชนบ้านพวก
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
17
เด็กชายปัณณธร วิลันดร
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
18
เด็กชายปุรเชษฐ์ หอมชื่น
บ้านสมสนุกดงหนองบอน
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
19
เด็กชายชุติพล โกสุมา
อนุบาลอรุณรังษี
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
20
นายวินัย โนนวงศ์
อนุบาลอรุณรังษี
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
21
นายอรรถกร งามลุน
อนุบาลอรุณรังษี
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
22
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลลักษณ์ ไร่ไสว
อนุบาลอรุณรังษี
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
23
เด็กชายชินดนัย เตี้ยงาม
อนุบาลดารณีท่าบ่อ
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
24
นางสาวอรทัย
อนุบาลดารณีท่าบ่อ
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
25
นางสาวอรทัย
อนุบาลดารณีท่าบ่อ
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
26
นางสาวอรทัย
อนุบาลดารณีท่าบ่อ
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
27
เด็กชายกิตติภพ โคตรชมภู
โพนศิลางามวิทยา
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
28
เด็กชายวีรภัทร นิชาจันทร์
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
29
เด็กชายอิทธิพล ธานี
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
30
นายนพพร จันทะราช
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม