Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 60 เมตร : ประถมศึกษาปีที่  2 (หญิง)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กหญิงวันวิสา เมืองแสน
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
เด็กหญิงเทวะตา ประสงค์
บ้านผาตั้ง
สังคม 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
3
เด็กหญิงวิยดา ผิวผ่อง
โพนศิลางามวิทยา
ท่าบ่อ 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
4
นางสาวสมจิตร อุ่นทรวง
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
5
นายธวัชชัย ตองสุพรรณ
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
6
นายภานุพงศ์ ศรพรหม
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
7
เด็กหญิงเมธพร ราชรองเมือง
บ้านโคกแมงเงา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
8
นายภานุพงศ์ ภูแสงศรี
บ้านโคกแมงเงา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
9
นายภานุพงศ์ ภูแสงศรี
บ้านโคกแมงเงา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10
นายภานุพงศ์ ภูแสงศรี
บ้านโคกแมงเงา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
11
เด็กหญิงอริสรา ศรีสุธรรม
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
12
เด็กหญิงปภัทษร สีฟอง
หนองผือวิทยาคม
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
13
เด็กหญิงฐิตาพร ผ่านวงศ์
ป่าสักวิทยา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
14
นายสมบูรณ์ สุบิน
ป่าสักวิทยา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
15
นายสุวรรณ แสงโลกีย์
ป่าสักวิทยา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
16
นายวิศิษฏ์ อาจนาวัง
ป่าสักวิทยา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
17
เด็กหญิงดรัลรัตน์ แก้วก่า
บ้านว่าน
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
18
นายวารสาร เมืองพวน
บ้านว่าน
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
19
นายอนันศักดิ์ จรอนันต์
บ้านว่าน
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
20
นายวีรวิทย์ ทันแล้ว
บ้านว่าน
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
21
เด็กหญิงกัญญาพัชร ร้อยแก้ว
บ้านศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
22
เด็กหญิงเมธิยาภรณ์ ปกครอง
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
23
นายชนะรัตน์ บุญทวี
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
24
นายราชิต สาคเรศ
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
25
เด็กหญิงคริษฐา วงค์เทพ
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
26
นายประทีป คนเพียร
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
27
นายสิทธิศักดิ์ จริงวาจา
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
28
นายฐนากร นาทะยัพ
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน