Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 60 เมตร : ประถมศึกษาปีที่  2 (ชาย)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กชายภัทรพงษ์ มาตะวงษ์
หินโงมวิทยา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสงคราม
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
3
นายนพพร จันทะราช
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ควบคุม
4
นางสาวจิราพร แป้นภู
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
5
เด็กชายนฤบดินทร์ พันธ์เดช
โพนศิลางามวิทยา
ท่าบ่อ 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
6
เด็กชายยศกฤต นามดี
บ้านโสกกล้า
สังคม 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
7
เด็กชายสุรศักดิ์ สิงมหา
บ้านโคกแมงเงา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
8
นายภานุพงศ์ ภูแสงศรี
บ้านโคกแมงเงา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
9
นายภานุพงศ์ ภูแสงศรี
บ้านโคกแมงเงา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10
นายภานุพงศ์ ภูแสงศรี
บ้านโคกแมงเงา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
11
เด็กชายกิตติคุณ อุณนารักษ์
ราษฎร์นุเคราะห์
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
12
เด็กชายโชคชัย บุญตาระวะ
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
13
นายไกรษร แก้วฝ่าย
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
14
นางสาวประภาพรณ์ นิลทร
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
15
เด็กชายศิริโชค ผงอ้วน
คุรุศิษย์วิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
16
นายไตรภพ จันทร์ศรี
คุรุศิษย์วิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
17
นางจุฑามาศ สุนทร
คุรุศิษย์วิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
18
นางสาวยุธิดา พรมบุตร
คุรุศิษย์วิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
19
เด็กชายกิติพงษ์ ศรีหานารถ
อนุบาลศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
20
เด็กชายบุญมากอง โพธิ์ชัย
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
21
นางสาวชนิพร ใจแก้ว
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
22
นายนพดล มุ่งหมาย
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
23
นายอัศนัย คำเวียง
บ้านโพนทอง
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน