Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 40 เมตร : อนุบาล 3 (หญิง)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
นายสุริยน ภูผาใจ
บ้านดงต้อง
สังคม 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
2
นางสาวนุชจรี จูศรี
บ้านดงต้อง
สังคม 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
3
นายนิรุตต์ บุญตา
บ้านดงต้อง
สังคม 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4
เด็กหญิงเจนจิรา เพียรสมภาร
โพนศิลางามวิทยา
ท่าบ่อ 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
5
เด็กหญิงณัฐชา ศรีหามาตย์
ราชประชานุเคราะห์ ๑๔
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
6
นายก้องเกียรติ แสงสงคราม
ราชประชานุเคราะห์ ๑๔
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ควบคุม
7
นางรุ่งทิพย์ อุดมศิลป์
ราชประชานุเคราะห์ ๑๔
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
8
นายณัฏฐา ราชาทุม
ราชประชานุเคราะห์ ๑๔
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
9
เด็กหญิงสุภนิดา แสงสว่าง
คุรุศิษย์วิทยา
ท่าบ่อ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
10
นายไตรภพ จันทร์ศรี
คุรุศิษย์วิทยา
ท่าบ่อ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
11
นางวนารมย์ ชัยงาม
คุรุศิษย์วิทยา
ท่าบ่อ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
12
นางสาวยุธิดา พรมบุตร
คุรุศิษย์วิทยา
ท่าบ่อ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
13
เด็กหญิงอัญญดา แต่งตั้งลำ
อนุบาลหนองคาย
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
14
นายแสงสุริยา ศรีพูน
อนุบาลหนองคาย
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
15
นายนพรัตน์ พัดไธสง
อนุบาลหนองคาย
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
16
นายโรจ บุตรเจริญ
อนุบาลหนองคาย
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
17
เด็กหญิงภัฎฏนี คำศรี
หินโงมวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
18
เด็กหญิงธัญญามาศ ทีแสงแดง
ราษฎร์นุเคราะห์
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
19
เด็กหญิงสุกัสสรา ดวงมาลา
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
20
นายชูพงษ์ อุดมมา
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
21
นางวงเดือน ต้นหลุบเลา
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
22
นางสาวเพราพิลาส ขันติมนต์
บ้านหนองแวง
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
23
เด็กหญิงแพรวา สมศรี
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
24
เด็กหญิงพิชญาภัค สีแสด
บ้านถิ่นทอนเหนือ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
25
นางมนัสวาท ไชยแสง
บ้านถิ่นทอนเหนือ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
26
นางสาวอริษษา ศรีนาง
บ้านถิ่นทอนเหนือ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
27
นายเศรษฐา ฉายา
บ้านถิ่นทอนเหนือ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
28
เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง เสียวสุข
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
29
นายอาทิตย์ ศรีผู
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
30
นางสาวน้ำฝน โนนทิง
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
31
นางสาวชฎาพร คะสีทอง
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
32
เด็กหญิงกวินธิดา พรมวงศ์
ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
33
เด็กหญิงพิมพิสา คลังตุ้ย
บ้านเหมือดแอ่
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
34
นายวิทยา บุรณะสุทธิ์
บ้านเหมือดแอ่
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
35
นางสาวเมวิกา เนตรโสภา
บ้านเหมือดแอ่
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
36
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ลิตรักษ์
บ้านไทยสามัคคี
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน