Untitled Document
..:: กีฬาวิ่ง 40 เมตร : อนุบาล 3 (ชาย)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
นายนิรุตต์ บุญตา
บ้านดงต้อง
สังคม 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
2
นายสุริยน ภูผาใจ
บ้านดงต้อง
สังคม 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
3
นางสาวนุชจรี จูศรี
บ้านดงต้อง
สังคม 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
4
เด็กชายพิทักษ์ บุญทักษ์
บ้านดงต้อง
สังคม 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
5
เด็กชายวิศวะกร จริตรัมย์
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
6
เด็กชายสุดสาคร บุคคล
โพนสว่างป่าตองวิทยา
เมือง 4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
7
เด็กชายอนุวัฒน์ สามารถ
บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปภัมถ์)
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
8
นายชุติเดช บุญประกอบ
บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปภัมถ์)
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
9
นางสาวนุชรี จูศรี
บ้านดงต้อง
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10
นายสุริยน ภูผาใจ
บ้านดงต้อง
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
11
เด็กชายภควัธร์ ตะเภาแดง
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
12
นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
13
นางสาวธาดาพร หาญทา
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
14
นางเบ็ญจวรรณ ดวงจันทา
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
15
เด็กชายภาคิน น้อยเมืองคุณ
หินโงมวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
16
เด็กชายคริสเตียน บุดสีทัด
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
17
นายไกรษร แก้วฝ่าย
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
18
นางสาวนันทกาญจน์ ยุทธยง
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
19
เด็กชายนภัทร กุลมร
โพนศิลางามวิทยา
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
20
เด็กชายภัคพงษ์ พระประเสริฐ
บ้านโพนพระ
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
21
เด็กชายกฤตยชญ์ ผิวบาง
บ้านศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
22
เด็กชายสิทธิโชค กองจันทร์
บ้านโพธิ์ตาก
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
23
นางลลิตา สุขอาษา
บ้านโพธิ์ตาก
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
24
นายนพดล มุ่งหมาย
บ้านโพธิ์ตาก
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
25
นายอัศนัย คำเวียง
บ้านโพธิ์ตาก
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน