Untitled Document
..:: กีฬาเปตอง : มัธยมศึกษา (ชาย)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กหญิงกัญญาพัชร พรหมวงศ์
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
2
เด็กหญิงลูกน้ำ มูลศรี
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
3
เด็กหญิงฉินชนก ทองเหมือน
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
4
เด็กหญิงเอื้อมพร สีหะไตรย์
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
5
นางสาวเพ็ญพักตร์ รังสิพุฒิพงศ์
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
6
นางสาวสมจิตร อุ่นทรวง
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
7
นางสาวสุพรรณวดี ชะนอบรัมย์
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
8
เด็กหญิงกัญญาพัชร พรหมวงศ์
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
9
เด็กหญิงลูกน้ำ มูลศรี
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
10
เด็กหญิงฉินชนก ทองเหมือน
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
11
เด็กหญิงเอื้อมพร สีหะไตรย์
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
12
นางสาวเพ็ญพักตร์ รังสิพุฒิพงศ์
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
13
นางสาวสมจิตร อุ่นทรวง
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
14
นางสาวสุพรรณวดี ชะนอบรัมย์
หาดคำบอนวัฒนา
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
15
นางสาวชมพิชชา อาจสุวรรณ
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
16
นางสาวปสุตา ชาวชายโขง
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
17
เด็กหญิงฉัตรพร แก้วอินตา
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
18
เด็กหญิงกัญยาณี สีงาม
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
19
เด็กหญิงชมพูนุช หมั่นดี
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
20
เด็กหญิงอริสา วงษาบุตร
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
21
เด็กหญิงอารียา ใจขาน
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
22
นายสัญญา ระวะรักษ์
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ควบคุม
23
นางสาวชมพิชชา อาจสุวรรณ
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
24
นางสาวปสุตา ชาวชายโขง
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
25
เด็กหญิงฉัตรพร แก้วอินตา
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
26
เด็กหญิงกัญยาณี สีงาม
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
27
เด็กหญิงชมพูนุช หมั่นดี
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
28
เด็กหญิงอริสา วงษาบุตร
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
29
เด็กหญิงอาริยา ใจขาน
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
30
นายสัญญา ระวะรักษ์
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ควบคุม
31
เด็กหญิงธัญจิรา เทียนแก้ว
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
32
เด็กหญิงธัญพิชชา เทียนแก้ว
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
33
เด็กหญิงสิริกร สีตะนาถ
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
34
เด็กหญิงวันวิสา จันทร์ดาศักดิ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
35
เด็กหญิงฐิตาพร ประกายะ
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
36
นายอภิชาติ มาตะวงศ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
37
นายประเวศ เวชวงษ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
38
นายนิวัฒน์ กุดวงค์แก้ว
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
39
เด็กหญิงธัญจิรา เทียนแก้ว
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
40
เด็กหญิงธัญพิชชา เทียนแก้ว
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
41
เด็กหญิงสิริกร สีตะนาถ
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
42
เด็กหญิงวันวิสา จันทร์ดาศักดิ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
43
เด็กหญิงฐิตาพร ประกายะ
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
44
นายอภิชาติ มาตะวงศ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
45
นายประเวศ เวชวงษ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
46
นายนิวัฒน์ กุดวงค์แก้ว
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
47
เด็กหญิงจุฑามาศ สิทธิประกรณ์
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
48
เด็กหญิงพัชนี ปาลี
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
49
เด็กหญิงภัชราพร ลัดเหลา
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
50
เด็กหญิงวันวิสา ปันเนา
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
51
นายเกรียงศักดิ์ เทพาขันธ์
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
52
นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
53
นายธาดา ไพหก
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
54
เด็กหญิงอินทิรา สองวงค์
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
55
เด็กหญิงสุจิรา สุทะนัง
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
56
เด็กหญิงปานตะวัน ศรีนาง
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
57
เด็กหญิงฐนัญญา สีลาลับ
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
58
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรวรรณ อินทะวงศ์
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
59
นางสาวสิริกัญญา เลาหา
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
60
นางสาวณธญา พรหมมา
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
61
เด็กหญิงสุพัตรา ชิมังค์
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
62
เด็กหญิงศุภัทรศร รักมณี
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
63
เด็กหญิงฉัตรประภัสรฎา นิรภัฎนรภัทร
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
64
เด็กหญิงพรพรรณ สายแขม
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
65
นายสิริพงศ์ สายแขม
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
66
นางสาวกานภารัตน์ เภาศรี
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
67
นายนิติกรณ์ สาริสี
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
68
นางสาวจารุวรรณ ชูเนตร
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
69
นางสาวจิตาพร ผลมาลี
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
70
นางสาวภารีสา ใสสะอาด
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
71
เด็กหญิงสรินทรา พวงกันยา
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
72
เด็กหญิงกันต์ฤทัย กรอบทอง
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
73
นางสาวดวงสวรรค์ คำพิลัย
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
74
นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิต
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
75
นางสาวพรกมล บุญชิ
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
76
เด็กหญิงศิริพร ทะนะมาตร
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
77
เด็กหญิงจันทราทิพย์ เสนารัตน์
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
78
เด็กหญิงวันนิดา
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
79
นางสาวยุภานันท์ ศิลาคำ
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
80
นายภาคิน คุณมั่น
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
81
น.ส.พรพิมล กถนานนท์
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
82
น.ส.พิยดา เชิดทอง
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
83
ด.ญ.หนึ่งฤทัย โคตรพรม
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
84
ด.ญ.พิชญธิดา มูลสาร
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
85
นายมนูญ ภูมิประสาท
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
86
นางทิศารัตน์ มงคลสวัสดิ
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
87
น.ส.สุภาภรณ์ หารปรี
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
88
เด็กหญิงเมย์วียา คัณฑะสุวรรณ
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
89
ด็กหญิงโบฑิตา ศรีภักดี
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
90
เด็กหญิงกมลชก ศิริศิมะ
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
91
เด็กหญิงสุทธิดา สมศรีแก้ว
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
92
นางสาวสุดารัตน์ สุจริตตานันท
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
93
นางสาวปิยวรรณ ชัยเนตร
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
94
นางสาวกรรณณิกา กองแก้ว
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
95
เด็กหญิงจริยาภรณ์ ศีรรักษา
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
96
เด็กหญิงศิริรัตน์ เอี่ยมภูงา
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
97
เด็กหญิงสาววิตรี บุดสีทัด
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
98
เด็กหญิงณัฐชา ไชยมงคล
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
99
นายไกรษร แก้วฝ่าย
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
100
นางอุไรวรรณ พลมาตย์
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
101
นางสาวเบญจวรรณ บุญฮวด
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
102
เด็กหญิงศิริอาภา วรวิเวศ
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
103
นางสาวชลดา อักษร
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
104
เด็กหญิงทิพปภา พิริยะประเทืองกุล
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
105
เด็กหญิงอนัญญา นามวงศ์
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
106
นางเพชรา พิมพ์ศรี
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
107
นายบัญชา วงศ์คำภา
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
108
นางสาวรัตนา เมตสุวรรณ์
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
109
เด็กหญิงอินทิรา สองวงค์
ห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
110
เด็กหญิงสุจิรา สุทะนัง
ห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
111
เด็กหญิงปานตะวัน ศรีนาง
ห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
112
เด็กหญิงฐนัญญา สีลาลับ
ห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
113
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรวรรณ อินทะวงศ์
ห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
114
นางสาวสิริกัญญา เลาหา
ห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
115
นางสาวณธญา พรหมมา
ห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
116
เด็กหญิงสุพัตรา ชิมังค์
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
117
เด็กหญิงศุภัทรศร รักมณี
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
118
เด็กหญิงฉัตรประภัสรฎา นิรภัฎนรภัทร
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
119
เด็กหญิงพรพรรณ สายแขม
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
120
นายสิริพงศ์ สายแขม
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
121
นางสาวกานภารัตน์ เภาศรี
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
122
นายนิติกรณ์ สาริสี
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
123
นางสาวพรพิมล กถนานนท์
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
124
เด็กหญิงจุฑามาศ สิทธิประกรณ์
อาโอยาม่า 2
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
125
นางสาวพิยดา เชิดทอง
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
126
เด็กหญิงพัชนี ปาลี
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
127
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย โคตรพม
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
128
เด็กหญิงภัชราพร ลัดเหลา
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
129
เด็กหญิงพิชญธิดา มูลสาร
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
130
เด็กหญิงวันวิสา ปันเนา
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
131
นางทิศารัตน์ มงคลสวัสดิ
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
132
นายเกรียงศักดิ์ เทพาขันธ์
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
133
นางสาวสุภาภรณ์ หารปรี
ธนากรสงเคราะห์
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
134
นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
135
นายธาดา ไพหก
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
136
ด.ญ.ศิริพร ทะนะมาตร
โนนดู่โพนหวายประชาวรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
137
ด.ญ.จันทราทิพย์ สาพารัตน์
โนนดู่โพนหวายประชาวรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
138
ด.ญ.วรรณิดา กุณากาล
โนนดู่โพนหวายประชาวรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
139
ด.ญ.กาญจนา พ่อนามแดง
โนนดู่โพนหวายประชาวรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
140
นายวิสิฐ รัตนะคุณ
โนนดู่โพนหวายประชาวรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
141
นายภาคิน คุณมั่น
โนนดู่โพนหวายประชาวรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
142
นางสาวยุภานันท์ ศิลาคำ
โนนดู่โพนหวายประชาวรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
143
นางสาวจารุวรรณ ชูเนตร
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
144
นางสาวจิตาพร ผลมาลี
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
145
นางสาวภารีสา ใสสะอาด
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
146
ด.ญ. สรินทรา พวงกันยา
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
147
เด็กหญิงกันต์ฤทัย กรอบทอง
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
148
นางสาวดวงสวรรค์ คำพิลัย
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
149
นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิต
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
150
เด็กหญิงเมย์วียา คัณฑะสุวรรณ
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
151
นางสาวพรกมล บุญชิ
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
152
ด็กหญิงโบฑิตา ศรีภักดี
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
153
เด็กหญิงกมลชก ศิริศิมะ
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
154
เด็กหญิงสุทธิดา สมศรีแก้ว
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
155
นางสาวสุดารัตน์ สุจริตตานันท
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
156
นางสาวปิยวรรณ ชัยเนตร
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
157
นางสาวกรรณณิกา กองแก้ว
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
158
เด็กหญิงจริยาภรณ์ ศีรรักษา
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
159
เด็กหญิงศิริรัตน์ เอี่ยมภูงา
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
160
เด็กหญิงสาววิตรี บุดสีทัด
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
161
เด็กหญิงณัฐชา ไชยมงคล
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
162
นายไกรษร แก้วฝ่าย
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
163
นางอุไรวรรณ พลมาตย์
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
164
นางสาวเบญจวรรณ บุญฮวด
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
165
เด็กหญิงศิริอาภา วรวิเวศ
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
166
นางสาวชลดา อักษร
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
167
เด็กหญิงทิพปภา พิริยะประเทืองกุล
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
168
เด็กหญิงอนัญญา นามวงศ์
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
169
นางเพชรา พิมพ์ศรี
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
170
นายบัญชา วงศ์คำภา
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
171
นางสาวรัตนา เมตสุวรรณ์
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน