Untitled Document
..:: กีฬาเปตอง : มัธยมศึกษา (ชาย)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กชายสุรบดินทร์ ทองใบ
.บ้านเทานาบอน
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
เด็กชายอภิสิทธิ์ กองลี
.บ้านเทานาบอน
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
3
เด็กชายสุริยะ สุป้อง
.บ้านเทานาบอน
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
4
เด็กชายอเล็กซานเดอร์ เคสเลอร์
.บ้านเทานาบอน
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
5
นายศิริพงศ์ สายแขม
.บ้านเทานาบอน
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
6
นางสาวกานดารัตน์ เภาศรี
.บ้านเทานาบอน
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
7
เด็กชายสุรบดินทร์ ทองใบ
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
8
เด็กชายอภิสิทธิ์ กองลี
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
9
เด็กชายสุริยะ สุป้อง
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
10
เด็กชายอเล็กซานเดอร์ เคสเลอร์
บ้านเทานาบอน
สังคม 2
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
11
เด็กชายสุรเดช วงโยธา
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
12
เด็กชายนาวิน แสวงชัย
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
13
เด็กชายธนกฤต ทองอาสา
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
14
เด็กชายวิธวินท์ พิริยะสุทธิ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
15
เด็กชายณัฐพงศ์ เมืองสองชั้น
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
16
นายอภิชาติ มาตะวงศ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ควบคุม
17
นายอภิชาติ มาตะวงศ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
18
นายประเวศ เวชวงษ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
19
เด็กชายสุรเดช วงโยธา
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
20
เด็กชายนาวิน แสวงชัย
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
21
เด็กชายธนกฤต ทองอาสา
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
22
เด็กชายวิธวินท์ พิริยะสุทธิ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
23
เด็กชายณัฐพงศ์ เมืองสองชั้น
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
24
นายอภิชาติ มาตะวงศ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
25
นายประเวศ เวชวงษ์
บ้านเดื่อใต้
เมือง 2
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
26
ด.ช.ณัฐพงษ์ เวียงคำ
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
27
ด.ช.พีรพัฒน์ แย้มเสนาะ
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
28
ด.ช.ปัญญา สองเมือง
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
29
นายนเรศร์ พิลาวัลย์
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
30
นางสาวณัฐนิช ฤทธิ์เทพ
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
31
นางเขมวิกา สลาพิมพ์
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
32
เด็กชายณัฐพงษ์ เวียงคำ
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
33
เด็กชายพีรพัฒน์ แย้มเสนาะ
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
34
เด็กชายปัญญา สองเมือง
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
35
นายสุคนธ์ บุญพา
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
36
นางสมจิตร วังซ้าย
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
37
นางสาวกัญญาพัชร มะนัส
สมสะอาดดงมุขวิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
38
เด็กชายอิทธิพล พันธุกาง
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
39
เด็กชายพงศธร บุญเกิด
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
40
เด็กชายณัฐพนธ์ รักขะเสน
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
41
เด็กชายเจษฎา หิณะสุทธิ์
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
42
เด็กชายเจษฎา จำปาทอง
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
43
นายยุทธภูมิ บุญรวม
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
44
นายปุริวัฒน์ บ้านหว้าน
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
45
นางไพจิตรา สร้อยสุวรรณ
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
46
เด็กชายธนธัส แสงสุวรรณ์
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
47
เด็กชายปาราเมศ เคณาภูมิ
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
48
เด็กชายนรภัทร พรมทา
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
49
เด็กชายจิรพัฒน์ เสวิสิทธิ์
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
50
เด็กชายพรพิพัฒน์ ชื่นอุดม
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
51
นายศิริวัฒน์ สีไพร
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
52
นายคอง ชัยสาลี
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
53
นายคฑาวุธ ห่มขวา
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
54
เด็กชายมานพ นามอนุ
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
55
เด็กชายกัมปนาท ปัตรัตน์
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
56
เด็กชายสหรัฐ ก้อนกั้น
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
57
เด็กชายองคาพยพ อ่อนมิ่ง
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
58
นางสาวสุดารัตน์ สุจริตตานันท์
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
59
นางสาวปิยวรรณ ชัยเนตร
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
60
นางสาวคงขวัญ โซ่สายคำ
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
61
เด็กชายธีรภัทร์ วันดี
ชุมชนบ้านโพนสา
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
62
เด็กชายปุณมนัส จาปา
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
63
เด็กชายสุวภัทร บุญตาราวะ
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
64
เด็กชายชนะพล คาภา
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
65
นายไกรษร แก้วฝ่าย
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
66
นางสาวนภาภรณ์ จิตรเสงี่ยม
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
67
นางกิตติมา ศรีสว่าง
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
68
นายปรมินทร์ สายทอง
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
69
นายบดินทร์ ขันทชัย
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
70
เด็กชายดำรง โพสอาด
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
71
เด็กชายถนอมพงศ์ สถาพร
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
72
เด็กชายศิธิชัย สายทอง
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
73
นางเพชรา พิมพ์ศรี
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
74
นายบัญชา วงศ์คำภา
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
75
นางสาวรัตนา เมตสุวรรณ์
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
76
เด็กชายโกษล พรหมสมบัติ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
77
เด็กชายชินกรณ์ ตุนก่อ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
78
เด็กชายปัญญา นันทะ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
79
เด็กชายจักรกฤษณ์ อุเทน
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
80
นายวาที คำพีระเกษ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
81
นางสาววิภารัตน์ สีดา
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
82
นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
83
เด็กชายธนากร เครือพินธุ์
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
84
เด็กชายสมพร ภูมิสิทธิ์
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
85
เด็กชายนัฐพล เพชรสังคาด
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
86
นายนัฐพล บำรุงรส
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
87
นายไพรัตน์ วงศ์โยธา
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
88
นายชุษณะ เทพรักษ์
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
89
นายนิติกรณ์ สาริสี
.บ้านเทานาบอน
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
90
เด็กชายธีรเทพ ชาดา
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
91
เด็กชายนันทพงษ์ ปินะถา
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
92
เด็กชายศุภกฤต คำแพงน้อย
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
93
เด็กชายธีระพงษ์ สัพโส
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
94
เด็กชายธนธัส แสงสุวรรณ์
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
95
นายเกรียงศักดิ์ เทพาขันธ์
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
96
เด็กชายปาราเมศ เคณาภูมิ
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
97
นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
98
เด็กชายนรภัทร พรมทา
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
99
นายธาดา ไพหก
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
100
เด็กชายจิรพัฒน์ เสวิสิทธิ์
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
101
ด.ช. เสนีย์ ดวงแสนพุด
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
102
เด็กชายพรพิพัฒน์ ชื่นอุดม
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
103
ด.ช.กฤษดา แสงพระจันทร์
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
104
นายศิริวัฒน์ สีไพร
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
105
ด.ช.พงษ์อมร ยาวนันท์
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
106
นายคอง ชัยสาลี
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
107
ด.ช.ภานุพงษ์ อัดสาร
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
108
นายคฑาวุธ ห่มขวา
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
109
ด.ช.ภานุกร อัดสาร
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
110
นายวิสิฐ รัตนคุณ
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
111
นายภาคิน คุณมั่น
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
112
นางสาวจิรัฐกาล ศักดาคำ
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
113
เด็กชายอิทธิพล พันธุกาง
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
114
เด็กชายพงศธร บุญเกิด
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
115
เด็กชายณัฐพนธ์ รักขะเสน
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
116
เด็กชายเจษฎา หิณะสุทธิ์
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
117
เด็กชายเจษฎา จำปาทอง
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
118
นายยุทธภูมิ บุญรวม
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
119
นายปุริวัฒน์ บ้านหว้าน
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
120
นางไพจิตรา สร้อยสุวรรณ
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
121
เด็กชายมานพ นามอนุ
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
122
เด็กชายกัมปนาท ปัตรัตน์
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
123
เด็กชายสหรัฐ ก้อนกั้น
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
124
เด็กชายองคาพยพ อ่อนมิ่ง
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
125
นางสาวสุดารัตน์ สุจริตตานันท์
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
126
นางสาวปิยวรรณ ชัยเนตร
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
127
นางสาวคงขวัญ โซ่สายคำ
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
128
เด็กชายธีรภัทร์ วันดี
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
129
เด็กชายปุณมนัส จาปา
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
130
เด็กชายสุวภัทร บุญตาราวะ
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
131
เด็กชายชนะพล คาภา
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
132
นายไกรษร แก้วฝ่าย
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
133
นางสาวนภาภรณ์ จิตรเสงี่ยม
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
134
นางกิตติมา ศรีสว่าง
ชุมชนบ้านโพนสา
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
135
นายปรมินทร์ สายทอง
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
136
นายบดินทร์ ขันทชัย
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
137
เด็กชายดำรง โพสอาด
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
138
เด็กชายถนอมพงศ์ สถาพร
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
139
เด็กชายศิธิชัย สายทอง
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
140
นางเพชรา พิมพ์ศรี
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
141
นายบัญชา วงศ์คำภา
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
142
นางสาวรัตนา เมตสุวรรณ์
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
143
เด็กชายร้อมพงษ์ นาคเสน
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
144
เด็กชายวีรภัฎ คำดี
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
145
เด็กชายอันดามัน โกสังวิทย์
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
146
เด็กชายธีรวุฒิ ผิวนวล
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
147
นายสัญญา ระวะรักษ์
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
148
นางสาวชมพิชชา อาจสุวรรณ
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
149
นางสาวปสุตา ชาวชายโขง
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
150
เด็กชายธีรเทพ ชาดา
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
151
เด็กชายนันทพงษ์ ปินะถา
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
152
เด็กชายศุภกฤต คำแพงน้อย
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
153
เด็กชายธีระพงษ์ สัพโส
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
154
นายเกรียงศักดิ์ เทพาขันธ์
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
155
นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
156
นายธาดา ไพหก
อาโอยาม่า 2
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
157
เด็กชายธนากร เครือพินธุ์
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
158
เด็กชายสมพร ภูมิสิทธิ์
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
159
เด็กชายนัฐพล เพชรสังคาด
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
160
นายนัฐพล บำรุงรส
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
161
นายไพรัตน์ วฃศ์โยธา
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
162
นายชุษณะ เทพรักษ์
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
163
เด็กชายเสนีย์ ดวงแสนพุด
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
164
เด็กชายกฤษดา แสงพระจันทร์
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
165
เด็กชายพงษ์อมร ยาวนันท์
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
166
เด็กชายภานุพงษ์ อัดสาร
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
167
เด็กชายภานุกร อัดสาร
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
168
นางสาวจิรัฐกาล ศักดาคำ
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
169
นายภาคิน คุณมั่น
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน