Untitled Document
..:: กีฬาเปตอง : ระดับประถมศึกษา (หญิง)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กหญิงณัฐณิชา ยียวน
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
เด็กหญิงนริสา จีนเพชร
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
3
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญใหญ่
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
4
เด็กหญิงวลัยทิพย์ ชุมพล
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
5
นายธนิต ฤทธิ์คง
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
6
นายโกสินทร์ ทุมา
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
7
นายศุภโชค ทันแล้ว
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
8
เด็กหญิงณัฐณิชา ยียวน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
9
เด็กหญิงนริสา จีนเพชร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
10
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญใหญ่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
11
เด็กหญิงวลัยทิพย์ ชุมพล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
12
นายธนิต ฤทธิ์คง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
13
นายโกสินทร์ ทุมา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
14
นายศุภโชค ทันแล้ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
15
เด็กหญิงภัทราวดี อุปพงษ์
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
16
เด็กหญิงชานาภา ศรีงาม
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
17
เด็กหญิงกิตติลักษณ์ บึงสพาน
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
18
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยมิตร
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
19
เด็กหญิงอิรวดี อาจเอื้อ
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
20
นายสุชาติ วัดปาน
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
21
นางสาวธนากาญจน์ หมื่นสา
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
22
เด็กหญิงภัทราวดี อุปพงษ์
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
23
เด็กหญิงชานาภา ศรีงาม
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
24
เด็กหญิงกิตติลักษณ์ บึงสพาน
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
25
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยมิตร
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
26
เด็กหญิงอิรวดี อาจเอื้อ
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
27
นายสุชาติ วัดปาน
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ควบคุม
28
นางสาวธนากาญจน์ หมื่นสา
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
29
นางสาวอธิตยา โชคพรชัย
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
30
เด็กหญิงธัญญรัศม์ ถิ่นพลวัว
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
31
เด็กหญิงอัญริน ชาวน้าโมง
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
32
เด็กหญิงปาริฉัตร โคตรโสภา
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
33
เด็กหญิงสุมิตรา จงรัก
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
34
นางสาวจุฑามาศ ค้าฤาชัย
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
35
นางวิรัชฎา พรมมา
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
36
นางสาวเกศวรินทร์ ราชค้า
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
37
เด็กหญิง ธัญญรัศม์ ถิ่นพลวัว
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
38
เด็กหญิง อัญริน ชาวน้าโมง
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
39
เด็กหญิง ปาริฉัตร โคตรโสภา
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
40
เด็กหญิง สุมิตรา จงรัก
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
41
นางสาวจุฑามาศ ค้าฤาชัย
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
42
นางวิรัชฎา พรมมา
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
43
นางสาวเกศวรินทร์ ราชค้า
บ้านนาบง
ท่าบ่อ 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
44
เด็กหญิงอภินันท์ หนูคำดี
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
45
เด็กหญิงชนัญชิดา ภูทองเงิน
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
46
เด็กหญิงนินทิชา ละคร
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
47
เด็กหญิงณัฐทิชา บุตรดาซุย
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
48
เด็กหญิงณัฐรา รอดย้อย
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
49
นางสาวศศิธร พรมคำภา
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
50
นางอโนทิพย์ ขันแก้ว
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
51
นางวราภรณ์ บำรุงรส
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
52
เด็กหญิงทิพพาพร พลสวรรค์
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
53
เด็กหญิงอัชลี พงษากลาง
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
54
เด็กหญิงสุริวิภา แสงมณี
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
55
เด็กหญิงเพ็ง อาสัยนา
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
56
นายวรกมล ระนาท
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
57
เด็กหญิงเขมนิจ โยคันชัย
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
58
เด็กหญิงยิ่งลักษ์ ไทยแม้ง
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
59
เด็กหญิงณัฐวดี ผาละนัด
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
60
นางสาวดารา ละครพล
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
61
นางสาวเสาวลักษณ์ เฒ่าอุดม
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
62
เด็กหญิงทิพพาพร พลสวรรค์
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
63
นางสาวมะลิวรรณ จันทร์หอม
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
64
เด็กหญิงอัชลี พงษากลาง
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
65
เด็กหญิงฟ้าใส ทิสาลี
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
66
เด็กหญิงสุริวิภา แสงมณี
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
67
เด็กหญิงอนุธิดา ศรีบุญเรือง
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
68
เด็กหญิงอภิญญา น้อยวิหก
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
69
เด็กหญิงอลิตตา แสนใจ
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
70
เด็กหญิงวนิดา จันทร์จรจิตร
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
71
เด็กหญิงธัญจิรา ปานเรือนแสน
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
72
นายวรกมล ระนาท
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
73
เด็กหญิงจีรนันท์ ม่วงตานี
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
74
นางสาวณัฐชยาพร มหัศจรรย์
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
75
นายยุทธภูมิ บุญรวม
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
76
นางขวัญชีวา แก้วสมบูรณ์
เนินพระเนาว์วิทยา
เมือง 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
77
นางสาวไพจิตร สร้อยสุวรรณ์
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
78
เด็กหญิงเขมนิจ โยคันชัย
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
79
เด็กหญิงยิ่งลักษ์ ไทยแม้ง
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
80
เด็กหญิงณัฐวดี ผาละนัด
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
81
นางสาวดารา ละครพล
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
82
นางสาวเสาวลักษณ์ เฒ่าอุดม
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
83
นางสาวมะลิวรรณ จันทร์หอม
บ้านเบิดวิทยา
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
84
เด็กหญิงฟ้าใส ทิสาลี
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
85
เด็กหญิงอนุธิดา ศรีบุญเรือง
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
86
เด็กหญิงอลิตตา แสนใจ
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
87
เด็กหญิงธัญจิรา ปานเรือนแสน
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
88
เด็กหญิงจีรนันท์ ม่วงตานี
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
89
นายยุทธภูมิ บุญรวม
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
90
นางสาวไพจิตร สร้อยสุวรรณ์
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
91
นายปุริวัฒน์ บ้านหว้าน
ชุมชนบ้านปะโค
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
92
เด็กหญิงชาลิสา ไหวฉลาด
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
93
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทวนท้าว
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
94
เด็กหญิงพลอยปภัสสร มิ่งมงคล
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
95
เด็กหญิงสุชานุช ศิริเพชร
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
96
นายโสภณ ศรีไชยเชิด
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
97
นางแสงระวี ศรีธร
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
98
นางสาวอภิญญา ศรีสุข
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
99
เด็กหญิงศิริประภา โคตรชมพู
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
100
เด็กหญิงณชนก ดุเหว่าดำ
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
101
เด็กหญิงวรัญญา โคตทะดี
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
102
เด็กหญิงนิพาดา มีพัฒน์
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
103
เด็กหญิงจุฑามณี มหาไชย
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
104
เด็กหญิงอนัญญา นามอญ
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
105
เด็กหญิงสุพิชญา ดอนเกิด
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
106
เด็กหญิงสวณัฐกร คชวงค์
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
107
เด็กหญิงทิพย์สุดา เขียววิลัย
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
108
เด็กหญิงศิริรัตน์ เกตุจันทร์
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
109
นายเกริกพล ขันทะศรี
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
110
นางสาวจิราวรรณ ชมทอง
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
111
นางสาวสุจิรา เอนเกษร
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
112
เด็กหญิงศิริประภา โคตรชมพู
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
113
เด็กหญิงณชนก ดุเหว่าดำ
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
114
เด็กหญิงวรัญญา โคตทะดี
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
115
เด็กหญิงนิพาดา มีพัฒน์
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
116
เด็กหญิงจุฑามณี มหาไชย
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
117
นายทศพร จันศรี
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
118
เด็กหญิงชลธิชา พรมสมบัติ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
119
นายทศพร จันศรี
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
120
เด็กหญิงพัชรินทร์ เมืองแสน
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
121
นายทศพร จันศรี
บ้านนาน้ำพาย
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
122
เด็กหญิงธัญวรรณ แก้วสวัสดิ์
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
123
ด.ญ. อนัญญา นามอญ
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
124
เด็กหญิงชญานันท์ อุเทนธรรม
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
125
ด.ญ.สุพิชญา ดอนเกิด
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
126
นายวาที คำพีระเกษ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
127
ด.ญ.สวณัฐกร คชวงค์
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
128
นางสาววิภารัตน์ สีดา
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
129
ด.ญ.ทิพย์สุดา เขียววิลัย
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
130
ด.ญ.ศิริรัตน์ เกตุจันทร์
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
131
เด็กหญิงอภินันท์ หนูคำดี
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
132
นายเกริกพล ขันทะศรี
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
133
เด็กหญิงชนัญชิดา ภูทองเงิน
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
134
างสาวจิราวรรณ ชมทอง
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
135
เด็กหญิงนินทิชา ละคร
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
136
นางสาวสุจิรา เอนเกษร
บ้านแสนสุข
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
137
เด็กหญิงณัฐทิชา บุตรดาซุย
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
138
เด็กหญิงณัฐรา รอดย้อย
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
139
นางสาวศศิธร พรมคำภา
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
140
นางอโนทิพย์ ขันแก้ว
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
141
นางวราภรณ์ บำรุงรส
ชุมชนบ้านหม้อ
ศรีเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
142
เด็กหญิงปัณฑิตา มาตรี
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
143
เด็กหญิงพรไพลิน อุบลแระเสริฐ
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
144
เด็กหญิงวรดา ชัยปัญหา
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
145
เด็กหญิงนลพรรณ ฟูใจ
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
146
เด็กหญิงชลธิชา พรมสมบัติ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
147
เด็กหญิงรุ่งเรืองรัตน์ ชะนูดหอม
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
148
เด็กหญิงพัชรินทร์ เมืองแสน
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
149
นายพสิษฐ์ อธิษฐ์ธรรมธัช
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
150
เด็กหญิงธัญวรรณ แก้วสวัสดิ์
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
151
นางสาวเจนจิรา วงษ์อ้น
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
152
เด็กหญิงชญานันท์ อุเทนธรรม
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
153
นางสาวอรอรินทร์ อ้วนอ่อนตา
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
154
นายวาที คำพีระเกษ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
155
เด็กหญิงพรทิพย์ แสงสุข
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
156
นางสาววิภารัตน์ สีดา
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
157
เด็กหญิงดารุณี ขจร
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
158
นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
159
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ธรรมรังศรี
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
160
เด็กหญิงชลธิดา ประเสริฐกลาง
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
161
เด็กหญิงสิริรัตน์ สุวรรณสิงห์
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
162
นางสาวอติกานต์ กล้าหาญ
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
163
นายชุษณะ เทพรักษ์
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
164
นางสาวหทัยรัตน์ เนหล้า
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
165
เด็กหญิงนงนภัส ติยะภา
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
166
เด็กหญิงอัฐภิญญา พิมย์ทรัพย์
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
167
เด็กหญิงลลินดา จันทรสมุทร
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
168
ด.ญ.ปัณฑิตา มาตรี
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
169
เด็กหญิงชนิดาภา สาสุข
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
170
ด.ญ.พรไพลิน อุบลแระเสริฐ
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
171
นางสาวอรัญญา บรรณกิจ
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
172
ด.ญ.วรดา ชัยปัญหา
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
173
นายคมลิขิต นามไว
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
174
ด.ญ.นลพรรณ ฟูใจ
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
175
นางสาวมณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
176
ด.ญ.รุ่งเรืองรัตน์ ชะนูดหอม
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
177
เด็กหญิงภิยาพร แววประเสริฐ
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
178
นายอาทิตย์ ศรีผู
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
179
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ภูมี
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
180
นางสาวเจนจิรา วงษ์อ้น
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
181
เด็กหญิงยุพากร มูลคำศรี
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
182
นายพสิษฐ์ อธิษฐ์ธรรมธัช
อนุบาลดอนไผ่
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
183
นางสาวดวงสวรรค์ คำพิลัย
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
184
เด็กหญิงพรทิพย์ แสงสุข
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
185
นางเดือนเพ็ญ โสภาวิชิต
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
186
เด็กหญิงดารุณี ขจร
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
187
นางสาวพรกมล บุญชิ
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
188
เด็กหญิงชาลิสา ไหวฉลาด
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
189
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ธรรมรังศรี
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
190
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทวนท้าว
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
191
เด็กหญิงชลธิดา ประเสริฐกลาง
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
192
เด็กหญิงพลอยปภัสสร มิ่งมงคล
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
193
เด็กหญิงสิริรัตน์ สุวรรณสิงห์
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
194
เด็กหญิงสุชานุช ศิริเพชร
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
195
นางสาวอติกานต์ กล้าหาญ
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
196
นายโสภน ศรีไชยเชิด
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
197
นายชุษณะ เทพรักษ์
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
198
นางสาวหทัยรัตน์ เนหล้า
บ้านห้วยไซงัว
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
199
ด.ญ. นงนภัส ติยะภา
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
200
ด.ญ.อัฐภิญญา พิมย์ทรัพย์
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
201
ด.ญ.ลลินดา จันทรสมุทร
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
202
ด.ญ.ชนิดาภา สาสุข
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
203
นางสาวอรัญญา บรรณกิจ
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
204
นายคมลิขิต นามไว
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
205
นางสาวมณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์
บ้านม่วง
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
206
ด.ญ. ภิยาพร แววประเสริฐ
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
207
ด.ญ.ธัญญาภรณ์ ภูมี
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
208
ด.ญ.ยุพากร มูลคำศรี
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
209
นางสมบุญ พุทธวงศ์
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
210
นางเดือนเพ็ญ โสภาวิชิต
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
211
นางสาวดวงสวรรค์ คำพิลัย
อนุบาลบ้านคอกช้าง
สระใคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
212
นางแสงระวี ศรีธร
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
213
นางสาวอภิญญา ศรีพูน
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน