Untitled Document
..:: กีฬาเปตอง : ระดับประถมศึกษา (ชาย)

ลำดับ
ชื่อสกุล
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สถานะ
เกียรติบัตร
1
เด็กชายอุทัย บุตรทจี
บ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ”
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
2
เด็กชายวัฒนะ สุริสาง
บ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ”
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
3
เด็กชายบัณฑิต สายธนู
บ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ”
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
4
เด็กชายวชิรวิทย์ โสภาพ
บ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ”
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
5
เด็กชายวิทวัส เคณาอุปาระ
บ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ”
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
6
นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
บ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ”
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
7
นายพรต โปตวัฒน์
บ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ”
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
8
นางสาวกรรณิกา วิลัยธรรม
บ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ”
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
9
เด็กชายอุทัย บุตรทจี
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
10
เด็กชายวัฒนะ สุริสาง
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
11
เด็กชายบัณฑิต สายธนู
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
12
เด็กชายวชิรวิทย์ โสภาพ
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
13
เด็กชายวิทวัส เคณาอุปาระ
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
นักเรียน
14
นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ควบคุม
15
นายพรต โปตวัฒน์
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ฝึกสอน
16
นางสาวกรรณิกา วิลัยธรรม
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เมือง 1
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
17
เด็กชายภัครพงษ์ ชาธิรัตน์
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
18
นายกฤษฏา นาสมวาส
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
19
ด.ช. เสฎวุฒิ คนคม
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
20
ด.ช.ภูมิพัฒน์ กันยาประสิทธิ์
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
21
ด.ช.อภิชาต บุญมา
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
22
ด.ช.ออมสิน พลนุ
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
23
นางวลัยพร ดงประจำ
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ควบคุม
24
นายกฤษฎา นาสมวาส
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
25
นางสาววราพร โพธิแสง
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
26
เด็กชายเสฎวุฒิ คนคม
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
27
เด็กชายภูมิพัฒน์ กันยาประสิทธิ์
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
28
เด็กชายอภิชาต บุญมา
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
29
เด็กชายออมสิน พลนุ
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
นักเรียน
30
นางสาววิชชุวรรณ โวหา
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ควบคุม
31
นางสาววราพร โพธิแสง
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ฝึกสอน
32
นางละม่อม ทอนศรี
บ้านหนองบัววิทยา
สระใคร
รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
33
ด.ช.ธนวิทย์ ภักดี
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
34
ด.ช.ก้องภพ วงค์ดี
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
35
ด.ช.พงศธร พลพุฒ
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
36
ด.ช.ศุภณัฐ พรมขันธ์
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
37
ด.ช.พีรพัฒน์ รักชื่นดี
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
38
นางสาววราภรณ์ ชาวหล่ม
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
39
นางสาวพิรมลักษณ์ ตันปาน
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
40
นางสาววนิศรา บุตรโชติ
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
41
เด็กชายธนวิทย์ ภักดี
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
42
เด็กชายก้องภพ วงค์ดี
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
43
เด็กชาย.พงศธร พลพุฒ
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
44
เด็กชาย.ศุภณัฐ พรมขันธ์
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
45
เด็กชายพีรพัฒน์ รักชื่นดี
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
นักเรียน
46
นางสาววราภรณ์ ชาวหล่ม
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ควบคุม
47
นางสาวพิรมลักษณ์ ตันปาน
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ฝึกสอน
48
นางสาววนิศรา บุตรโชติ
บ้านท่ากฐิน
ศรีเชียงใหม่ 3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
49
เด็กชายธรภรณ์ บุบผาชาติ
บ้านวังยาง
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
50
เด็กชายปิยะพงศ์ จันทร์วิเศษ
บ้านวังยาง
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
51
เด็กชายณัฐวุฒิ พูลสม
บ้านวังยาง
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
52
เด็กชายอัครภัทร สาริกา
บ้านวังยาง
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
53
นางศิริพร พรมสมบัติ
บ้านวังยาง
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
54
นางศิริพร พรมสมบัติ
บ้านวังยาง
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
55
นางเพ็ญประภา บุญบุตร
บ้านวังยาง
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
56
เด็กชายธนากร ชัยศรีเอี่ยม
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
57
เด็กชายจักรพงษ์ บุญวงค์
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
58
เด็กชายชิษณุพงษ์ กามะพร
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
59
เด็กชายภาคิน ทานเศษฐี
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
60
นางสาวกรรณิการ์ แก้วพิลา
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
61
นายเอราวัตร โคตะโย
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
62
นายอภิวัฒน์ บุญสิทธิ์
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
63
เด็กชายพิทักษ์ ปัญญาที
บ้านโคกสำราญ
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
64
เด็กชายกวินภพ สีทองหล่อ
บ้านโคกสำราญ
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
65
เด็กชาณัติฐพงษ์ แพงดวง
บ้านโคกสำราญ
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
66
เด็กชายภูบดินทร์ แสนอุบล
บ้านโคกสำราญ
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
67
นายพนมกร อินทรรักษา
บ้านโคกสำราญ
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
68
นางรัตติกาล ทะแพงพันธ์
บ้านโคกสำราญ
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
69
นายกิตติคุณ ขึ้นเสียง
บ้านโคกสำราญ
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
70
เด็กชายปัญณทัต มีนาดิส
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
71
เด็กชายขจรไพศาล จันส ารวม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
72
เด็กชายธนกฤต นารีดอกไม้
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
73
เด็กชายธวัตชัย ยศแก้ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
74
นายธนิต ฤทธิ์คง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
75
นายโกสินทร์ ทุมา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
76
นายศุภโชค ทันแล้ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
77
เด็กชายณัฐพงษ์ เทียมทะนงค์
บ้านนาช้างน้้า
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
78
เด็กชายวีระพงษ์ ก้อนทอง
บ้านนาช้างน้้า
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
79
เด็กชายสมใจ ก้อนทอง
บ้านนาช้างน้้า
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
80
เด็กชายพงษ์พัฒน์ รักษาภักดี
บ้านนาช้างน้้า
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
81
เด็กชายธรภรณ์ บุบผาชาติ
บ้านวังยาง
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
82
นางวาสนา สู่สุข
บ้านนาช้างน้้า
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
83
เด็กชายปิยะพงศ์ จันทร์วิเศษ
บ้านวังยาง
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
84
นายวิชาญ นิ่มนวล
บ้านนาช้างน้้า
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
85
เด็กชายณัฐวุฒิ พูลสม
บ้านวังยาง
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
86
นางวาสนา สู่สุข
บ้านนาช้างน้้า
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
87
เด็กชายอัครภัทร สาริกา
บ้านวังยาง
เมือง 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
88
เด็กชายวัชระ ขุนใหญ่
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
89
เด็กชายธนากร ชัยศรีเอี่ยม
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
90
เด็กชายรัฐภูมิ พรมสี
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
91
เด็กชายจักรพงษ์ บุญวงค์
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
92
เด็กชายมงคล ขุนใหญ่
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
93
เด็กชายชิษณุพงษ์ กามะพร
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
94
เด็กชายจักชัย ขุนใหญ่
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
95
เด็กชายภาคิน ทานเศษฐี
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
96
เด็กชายพิพัฒน์ สีเทา
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
97
นางสาวกรรณิการ์ แก้วพิลา
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
98
นายประมวล สุขสนิท
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
99
นายเอราวัตร โคตะโย
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
100
นายประมวล สุขสนิท
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
101
นายอภิวัฒน์ บุญสิทธิ์
ครุราษฎร์รังสรรค์
เมือง 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
102
นายประมวล สุขสนิท
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
103
เด็กชายปรวุฒิ ปัตรัตน์
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
104
เด็กชายธนวิชญ์ เทวิญ
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
105
เด็กชายโชคศิริ ดินขุนทด
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
106
เด็กชายณัฐดนัย ขันทชัย
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
107
เด็กชายธนานพ อัควงษ์
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
108
เด็กชายไกรวิชญ์ พิริยะประเทืองกุล
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
109
เด็กชายพีรวัชญ์ ธาตุไพบูรณ์
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
110
เด็กชายชยกฤช เชื้อกลางใหญ่
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
111
เด็กชายสายน้ำ อินทะพา
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เมือง 4
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
112
เด็กชายจารุวัฒน์ วงษ์ชาลี
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
113
เด็กชายปัญณทัต มีนาดิส
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
114
นางเพชรา พิมพ์ศรี
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
115
เด็กชายขจรไพศาล จันสารวม
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
116
นายบัญชา วงศ์คำภา
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
117
เด็กชายธนกฤต นารีดอกไม้
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
118
นางสาวรัตนา เมตสุวรรณ์
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
119
เด็กชายธวัตชัย ยศแก้ว
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
120
เด็กชายศิลา ภูพันเชือก
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
121
นายธนิต ฤทธิ์คง
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
122
เด็กชายธนเดช นภาสกุลคู
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
123
นายโกสินทร์ ทุมา
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
124
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีระษา
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
125
นายศุภโชค ทันแล้ว
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
เมือง 5
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
126
เด็กชายวีรภัทร นิชาจันทร์
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
127
เด็กชายณัฐพงษ์ เทียมทะนงค์
บ้านนาช้างน้ำ
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
128
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ทาทอ ง
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
129
เด็กชายวีระพงษ์ ก้อนทอง
บ้านนาช้างน้ำ
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
130
นายสุชาติ วัดปาน
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
131
เด็กชายสมใจ ก้อนทอง
บ้านนาช้างน้ำ
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
132
นางสาวธนากาญจน์ หมื่นสา
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
133
เด็กชายพงษ์พัฒน์ รักษาภักดี
บ้านนาช้างน้ำ
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
134
นางสาวอธิตยา โชคพรชัย
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
135
นางวาสนา สู่สุข
บ้านนาช้างน้ำ
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
136
เด็กชายเอกภพ ชุดขุนทด
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
137
นายวิชาญ นิ่มนวล
บ้านนาช้างน้ำ
ท่าบ่อ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
138
เด็กชายอภิชาติ ศรีเรือง
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
139
เด็กชายวัชระ ขุนใหญ่
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
140
เด็กชายธีระศักดิ์ สีสุลาด
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
141
เด็กชายรัฐภูมิ พรมสี
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
142
เด็กชายภัทรเวช ยอดวงศ์
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
143
เด็กชายมงคล ขุนใหญ่
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
144
นายวาที คำพีระเกษ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
145
เด็กชายจักชัย ขุนใหญ่
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
146
นางวิภารัตน์ สีดา
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
147
เด็กชายพิพัฒน์ สีเทา
บ้านหนองนาง
ท่าบ่อ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
148
นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
149
เด็กชายธนวิชญ์ เทวิญ
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
150
เด็กชายณัฐดนัย ขันทชัย
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
151
เด็กชายไกรวิชญ์ พิริยะประเทืองกุล
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
152
เด็กชายชยกฤช เชื้อกลางใหญ่
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
153
เด็กชายจารุวัฒน์ วงษ์ชาลี
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
154
นางเพชรา พิมพ์ศรี
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
155
นายบัญชา วงศ์คำภา
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
156
นางสาวรัตนา เมตสุวรรณ์
ร่วมมิตรวิทยา
ท่าบ่อ 3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
157
เด็กชายศิลา ภูพันเชือก
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
158
เด็กชายเกียรติศักดิ์ เจริญชัย
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
159
เด็กชายธนเดช นภาสกุลคู
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
160
เด็กชายณัฐพงศ์ ร้อยแก้ว
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
161
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีระษา
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
162
เด็กชายโยธิน วงค์ประชา
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
163
เด็กชายวีรภัทร นิชาจันทร์
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
164
เด็กชายศุภณัฐ เสนนอก
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
165
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ทาทอ ง
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
166
เด็กชายก้องภพ เหง้าวิลา
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
167
นายสุชาติ วัดปาน
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
168
นางสาวแจ่มนภา รัตนติสร้อย
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
169
นางสาวธนากาญจน์ หมื่นสา
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
170
นางสาวแจ่มนภา รัตนติสร้อย
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
171
นางสาวอธิตยา โชคพรชัย
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ศรีเชียงใหม่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
172
นางสาวอาภาวดี เครือเพียกุล
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
173
เด็กชายเอกภพ ชุดขุนทด
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
174
เด็กชายธีรภัทร วิมาร
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
175
เด็กชายอภิชาติ ศรีเรือง
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
176
เด็กชายธนกฤต เนาว์แก้งใหม่
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
177
เด็กชายธีระศักดิ์ สีสุลาด
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
178
เด็กชายชนานันท์ สะอาดใจ
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
179
เด็กชายภัทรเวช ยอดวงศ์
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
180
เด็กชายอติวิชญ์ ร่างสม
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
181
นายวาที คำพีระเกษ
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
182
นางสาววิไลวรรณ วิมาร
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
183
นางวิภารัตน์ สีดา
ดอนก่อโนนสวรรค์
ศรีเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
184
นางศศิธร พรหมกูล
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
185
นางสาวธัญลักษณ์ ประทุม
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
186
เด็กชายณัฐนน ศิลารักษ์
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
187
เด็กชายวีระพงษ์ ใจตรง
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
188
เด็กชายณภัทร สีนวน
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
189
เด็กชายธีรยุทธ์ อุประถา
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
190
นายบุญตา ใฮงาม
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
191
นางสาวจุฑารัตน์ วิลันดา
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
192
นางสาวอภิญญา ธาตุวิส
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
193
เด็กชายเกียรติศักดิ์ เจริญชัย
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
194
เด็กชายณัฐพงศ์ ร้อยแก้ว
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
195
เด็กชายโยธิน วงค์ประชา
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
196
เด็กชายศุภณัฐ เสนนอก
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
197
เด็กชายก้องภพ เหง้าวิลา
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
198
นางสาวแจ่มนภา รัตนติสร้อย
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
199
นางสาวอาภาวดี เครือเพียกุล
บ้านน้ำทอน
โพธิ์ตาก
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
200
เด็กชายธีรภัทร วิมาร
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
201
เด็กชายธนกฤต เนาว์แก้งใหม่
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
202
เด็กชายชนานันท์ สะอาดใจ
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
203
เด็กชายอติวิชญ์ ร่างสม
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
204
นางสาววิไลวรรณ วิมาร
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
205
นางศศิธร พรหมกูล
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
206
นางสาวธัญลักษณ์ ประทุม
บ้านแก้งใหม่
สังคม 1
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
207
เด็กชายณัฐนน ศิลารักษ์
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
208
เด็กชายวีระพงษ์ ใจตรง
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
209
เด็กชายณภัทร สีนวน
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
210
เด็กชายธีรยุทธ์ อุประถา
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียน
211
นายบุญตา ใฮงาม
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ควบคุม
212
นางสาวจุฑารัตน์ วิลันดา
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
213
นางสาวอภิญญา ธาตุวิส
บ้านเทพประทับ
สังคม 2
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน